Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługi hostingowe udostępniane są przez firmę ATS z siedzibą w Wałbrzych, 58-316 przy ul. Basztowa 25/6, zarejestrowaną w Wałbrzych, Polska, NIP: PL8862563679, zwaną dalej ATS.

Regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych, zakres odpowiedzialności ATS oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Przed zakupem usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

DEFINICJE

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

UŻYTKOWNIK - Klient ATS – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - która prawidłowo wypełniła formularz zamówienia usługi na stronie internetowej www.ONEMAC.pl i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

USŁUGA HOSTINGOWA - w dalszej części zwana „Usługą” – polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze www.ONEMAC.pl konta o parametrach wymienionych szczegółowo na stronie internetowej.

TRYB PEŁNY – korzystanie z usługi w pełnym jej zakresie.

TRYB TESTOWY – korzystanie z usługi przez określony czas, mające na celu przetestowanie jej możliwości.

TRYB ZABLOKOWANIA USŁUGI - zablokowanie przez ATS działania usługi. Czas trwania usługi nie ulega zawieszeniu.

TRYB ZAWIESZENIA USŁUGI - zawieszenie przez ATS działania usługi, uniemożliwiające korzystanie z niej przez Użytkownika. Czas trwania usługi ulega zawieszeniu.

CZAS TRWANIA USŁUGI – podany w cenniku usługi okres, przez jaki usługa będzie świadczona w trybie pełnym przez ATS na rzecz Użytkownika. Okres ten rozpoczyna się od momentu przejścia z trybu testowego w tryb pełny bądź od chwili wykupienia usługi na pierwszy lub kolejny okres.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - na stronie www.ONEMAC.pl, z której Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe), określa sposób płatności i zleca uruchomienie usługi. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz z zobowiązaniem ATS do uruchomienia usługi w trybie testowym lub pełnym.

§ 1. Tryb uruchomienia usługi

Uruchomienie usługi odbywa się po wysłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:

podane dane osobowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia ATS do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

nazwa usługi wybrana przez Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych lub obyczajowych.

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ATS, w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi.

przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usługi przez ATS.

§ 2. Tryb testowy usługi

Po uruchomieniu usługi działa ona w trybie testowym.

Okres świadczenia usługi w trybie testowym trwa 14 dni. W ramach tego trybu Użytkownik otrzymuje:

prawo do ustalenia parametrów usługi (np. zarezerwowania nazwy)

możliwość użytkowania usługi w określonym przez ATS zakresie. W szczególności ATS może udostępnić usługę w pełnym lub ograniczonym zakresie jej użyteczności. Ograniczenie może nastąpić w przypadku usług dodatkowych.

Świadczenie usługi w terminie testowym zawiera pięciodniowy termin o którym mowa w ust. 7.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. We wskazanym powyżej 5-dniowym terminie Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 3. Tryb pełny działania usługi

Jeżeli w okresie udostępniania usługi w trybie testowym ATS otrzyma od Użytkownika na swój rachunek bankowy zgodną z cennikiem opłatę za uruchomienie usługi w trybie pełnym, ATS uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w cenniku okres i usługa w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia opłaty przechodzi z trybu testowego w tryb pełny. Od tego momentu rozpoczyna się świadczenie usługi i obliczany jest czas trwania usługi.

Po uruchomieniu usługi ATS może w ciągu 14 dni roboczych wystawić i przesłać Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazane konto e-mail przypomnienie o konieczności dokonania opłaty za zamówioną usługę.

Opłaty za usługi należy wpłacać na rachunek bankowy.

Usługa w trybie pełnym będzie świadczona użytkownikowi przez cały okres, za jaki zgodnie z cennikiem wniesiona została opłata, z zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszego regulaminu.

W ciągu 7 dni od daty aktywowania usługi ATS wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w formularzu zamówienia adres.

§ 4. Przedłużanie czasu trwania usługi

Na 21 dni przed upływem czasu trwania usługi ATS prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres e-mail przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty na kolejny okres.

Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z cennikiem może przedłużyć czas trwania usługi.

ATS zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania usługi w trybie pełnym w ciągu 2 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy zgodnej z aktualnym cennikiem i poprawnie opisanej opłaty.

Jeżeli przed upływem czasu trwania usługi nie wpłynie na konto bankowe ATS opłata za kolejny okres, to usługa przejdzie w tryb zawieszenia.

Jeżeli w ciągu 20 dni od momentu przejścia usługi w tryb zawieszania ATS otrzyma na swój rachunek bankowy opłatę wymienioną w § 4., to w terminie do dwóch dni roboczych uruchomi ponownie usługę w trybie pełnym.

W przypadku nieotrzymania opłaty w czasie określonym w § 4 p. 5. umowa dotycząca Usługi zawarta w oparciu o treść niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem i ATS definitywnie wygasa. W takim przypadku zawartość danego konta zostanie przez ATS skasowana, zaś adres danego konta może być przez ATS dowolnie wykorzystany, w tym udostępniony osobom trzecim.

W przypadku wniesienia opłaty wieczystej za usługę, użytkownik jest zwolniony z wnoszenia na rzecz ATS dalszych opłat za korzystanie z usługi, w zakresie w jakim oferowana była w momencie zakupu.

§ 5. Wykupienie przez Użytkownika usług dodatkowych

W przypadku przekroczenia przez Użytkownika parametrów charakteryzujących wykupioną usługę do czasu wykupienia dodatkowych usług ATS:

poinformuje Użytkownika o zaistniałym fakcie;

wyśle Użytkownikowi wezwanie do wykupienia dodatkowej usługi (np. z powiększeniem pojemności konta);

ograniczy funkcjonalność usługi do wykupionego zakresu usług.

§ 6. Zaprzestanie świadczenia usługi dla użytkownika

ATS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc także do definitywnego skasowania konta i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy), po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

Użytkownik rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;

Użytkownik po raz kolejny uruchomił usługę o podobnych parametrach w trybie testowym pomimo braku wniesienia opłaty za analogiczną usługę wcześniej uruchomioną;

Użytkownik podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane bilingowe;

ATS zaprzestanie też świadczenia usługi, gdy:

Użytkownik zrezygnuje z usługi

Świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od ATS

Użytkownik zażądał usunięcia jego danych bilingowych;

W przypadkach wymienionych w punkcie pierwszym powyżej wcześniej wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli zaprzestanie świadczenia usługi nastąpiło z przyczyn wymienionych w punkcie drugim opłata wcześniej wniesiona zostanie zwrócona Użytkownikowi po potraceniu części wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, w którym Użytkownik korzystał z usługi.

§ 7. Zobowiązania ATS

ATS dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże ATS nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (w szczególności, jeśli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, wynikające z wadliwego wypełnienia lub niewypełnienia przez Użytkowników któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu. W żadnym wypadku ATS nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyżej wskazane straty, których wartość będzie przewyższać kwotę należną ATS z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

Usługa hostingowa chroniona jest skanerem antywirusowym. Producent skanera antywirusowego ponosi pełną odpowiedzialność za jego działanie i dokłada wszelkich starań, aby skaner zapewniał najwyższą skuteczność ochrony. Jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów nie gwarantuje wyłapywania wszystkich zagrożeń.

Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, ATS zobowiązuje się (o ile będzie to możliwe) do poinformowania na stronie www.ONEMAC.pl o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

ATS nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;

jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;

niedostarczenie wiadomości e-mail w ramach Usługi wynikające z przyczyn niezależnych od ATS;

skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);

skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług z przyczyn siły wyższej lub innych zdarzeń nadzwyczajnych i losowych oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników;

sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności ATS nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu);

szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;

szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);

szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu;

szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkownika;

szkody powstałe przez Użytkownika braku możliwości ciągłości świadczenia usług przez ATS;

szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych bilingowych przy uruchamianiu usługi;

szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych, sieci energetycznych) niezależnych od ATS;

szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od ATS podmioty;

treść i inną zawartość przesyłanych listów, a także zawartość listów zapisanych na serwerach ATS;

udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;

ATS zastrzega sobie prawo do:

okresowego wyłączania systemu usług w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;

sporadycznych, krótkich (kilkuminutowych) przerw natury technicznej w dostępie do usług, bez podania przyczyny;

wysyłania na konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usługi oraz listów informujących o bieżących działaniach ATS związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usługi;

natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz odstąpienia od umowy, po wcześniejszym powiadomienia Użytkownika, w przypadku, gdy rażąco naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.

zablokowania lub usunięcia usługi, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez ATS, (administratorów, redakcje, etc.), co może wprowadzić w błąd innych użytkowników (np. onemac@onemac.pl, biuro@onemac.eu, itp.)

zablokowania na serwerach ATS nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr ATS, Użytkowników usługi hostingowej przez nadawców takich wiadomości z zewnątrz; w wypadku narażenia systemu ATS na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia Regulaminu. Wiąże się to często z nieprzyjmowaniem niektórych lub wszystkich wiadomości od tych nadawców.

Poza przypadkami gdy ATS jest uprawniony na podstawie niniejszego Regulaminu do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika

Informacje niezbędne do zarządzania usługą (adresy serwerów itp.) prezentowane są w dziale Pomocy

Użytkownik ma prawo do:

korzystania z usługi w sposób opisany w regulaminie;

rezygnacji z usługi w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zachowaniem uprawnień do zwrotu części wynagrodzenia, określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania usługi jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość usługi przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie.

Użytkownik jest zobowiązany do:

wykorzystania usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety Użytkowników Internetu)

niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,

niedziałania na szkodę innych Użytkowników;

dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usługi.

niezakładania usług o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem.

nierozsyłania z konta pocztowego niechcianej przez innych Użytkowników Internetu korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym, informacyjnym i i n., tzw. łańcuszków internetowych, etc.). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php.

korzystania z usługi zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją;

bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem www.ONEMAC.pl i zapoznawania się z nimi;

Tryb i sposób składania reklamacji:

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@onemac.pl lub listownie na adres: ATS, ul. Basztowa 25/6, 58-316 Wałbrzych.

ATS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

ATS zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego wyżej maksymalnie o 30 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od ATS (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji. ATS ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Każdy Użytkownik oraz ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 10. Postanowienia końcowe

Korespondencja do Użytkownika

Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail usługi. W przypadku, kiedy zadeklarowane są dwa adresy, korespondencja kierowana będzie na adres spoza domen obsługiwanych przez ATS,

Wysłanie w/w listu przez ATS jest równoznaczne z dostarczeniem go Użytkownikowi do jego skrzynki pocztowej,

Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez ATS na adres pocztowy zadeklarowany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Korespondencja do ATS

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z usługami należy kierować na adres biuro@onemac.pl lub pod nr tel. +48 518 722 733.

Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować na adres biuro@onemac.pl.

§ 11. Inne

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ATS danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się ATS ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. ATS zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Użytkownika.

ATS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie ATS pod adresem: www.ONEMAC.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018r.

Masz pytania?

Zadzwoń

+48 518 722 733

Lub napisz do nas

serwis@onemac.pl